FAQs

c Expand All C Collapse All

Întrebări Frecvente

Sugestiile şi reclamaţiile se adresează Şefului de Serviciu sau bibliotecarului de la Sectorul Relaţii cu Publicul.

În funcţie de gravitatea  abaterilor, sancţiunile pot fi:

 • limitarea accesului
 • suspendarea permisului
 • acţionarea în justiţie

Accesul în Sala de Lectură se face numai pe baza Permisului de intrare vizat pe anul în curs. Utilizatorii trebuie să semneze condica de prezenţă la intrarea în Sala de Lectură. 

Cărţile personale trebuie declarate la intrarea în Sala de Lectură.

Este interzisă scoaterea în exterior a publicaţiilor împrumutate la Sala de Lectură. Sustragerea de publicaţii se pedepseşte penal.

Este interzis să se sublinieze sau să se facă adnotări pe publicaţiile împrumutate.

Este interzisă extragerea fişelor din cataloagele tradiţionale şi deteriorarea acestora.

Utilizatorii Bibliotecii Academiei Române – Iaşi trebuie să aibă o ţinută decentă, să păstreze liniştea, ordinea şi curăţenia în incinta şi în perimetrul bibliotecii, să utilizeze în mod corespunzător mobilierul şi celelalte bunuri ale bibliotecii, să aibă un comportament civilizat faţă de angajaţii bibliotecii şi faţă de ceilalţi utilizatori.

Sunt interzise introducerea şi consumarea alimentelor şi băuturilor în Sala de Lectură.

În Sala de Lectură trebuie menţinută liniştea. Folosirea oricărui echipament care poate deranja pe ceilalţi cititori este interzisă. Telefoanele mobile trebuie închise la intrarea în Sala de Lectură.

Da

Da. Biblioteca pune la dispoziţia utilizatorilor calculatoare cu acces la catalogul on-line şi la Internet.

La sediul Bibliotecii, informaţii pot oferi bibliotecarul de la sectorul de Relaţii cu Publicul şi bibliotecarul de serviciu la Sala de Lectură.

Carte curentă – Cristina Rusu cristina.rusu@bib.acadiasi.ro

Periodice – Liliana Pînzariu liliana.pinzariu@bib.acadiasi.ro

Colecţii Speciale – dr. Valică Mihuleac  vali.mihuleac@bib.acadiasi.ro

 Informaţii prin telefon: 0332/106502

În cazul în care Biblioteca nu deţine în fondurile sale publicaţiile solicitate de utilizator iar acesta nu are acces direct la bibliotecile care deţin publicaţiile ce îl interesează, bibliotecarul îl informează pe utilizator asupra posibilităţilor de a consulta anumite publicaţii prin împrumut interbibliotecar. La cererea utilizatorului, Biblioteca va face demersurile necesare. Pentru a obţine publicaţiile solicitate, utilizatorii trebuie să completeze o cerere şi să prezinte permisul de intrare valabil (vizat pe anul în curs) la sectorul de Relaţii cu Publicul şi Împrumut.

Cărţile curente aflate în depozit, mai puţin cele care sunt publicate înainte de anul 1950.

Nu se împrumută acasă publicaţiile din Sala de Lectură, periodicele şi documentele din Colecţii Speciale.

 • academicieni, cercetători şi angajaţi ai institutelor care fac parte din reţeaua Academiei Române (inclusiv pensionarii Filialei Iaşi a Academiei Române) cu domiciliu stabil în Iaşi;
 • cadrele didactice universitare, cercetătorii, personalul ştiinţific academic şi doctoranzii, cu domiciliu stabil în Iaşi;
 • alte categorii de utilizatori licenţiaţi şi angajaţi, cu domiciliu stabil în Iaşi.
 • buletin/carte de identitate;
 • legitimaţie/adeverinţă de salariat, cupon de pensie sau adeverinţă/carnet de student (după caz);
 • fotografie tip carte de identitate.
 • academicieni, cercetători, angajaţi ai Filialei şi ai institutelor care fac parte din reţeaua Academiei Române (inclusiv pensionari);
 • cadre didactice universitare;
 • doctoranzi;
 • studenţi şi masteranzi din instituţiile de învăţământ superior de stat şi particular din Iaşi, studenţi străini cuprinşi în programe şi proiecte educaţionale;
 • licenţiaţi salariaţi, cu domiciliu stabil în Iaşi;
 • licenţiaţi fără domiciliu stabil în Iaşi.